понедельник, 9 января 2023 г.

Огляд і розбір Держстандарту освітньої галузі фізичної культури

 

Коментарі щодо викладання фізичної культури у 5-х класах НУШ за Державним стандартом базової середньої освіти

Із нового навчального року школярі п’ятих класів усіх закладів загальної середньої освіти України розпочнуть навчатися за новим Державним стандартом базової середньої освіти Державним стандартом базової середньої освіти. Аби допомогти вчителям розібратися з вимогами до результатів навчання школярів і компетентностей здобувачів освіти, ми підготували вибірковий огляд Держстандарту освітньої галузі фізичної культури.

У Державному стандарті немає поділу на навчальні предмети, натомість є освітні галузі, кожна з яких має реалізувати потенціал для розвитку всіх ключових компетентностей та наскрізних умінь школярів після закінчення  адаптаційного циклу (5-6 класи) і базового предметного навчання (7-9 класи).  

Метою освітньої галузі фізичної культури є гармонійний фізичний розвиток особистості учня, підвищення функціональних можливостей організму, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок, розширення рухового досвіду через формування стійкої мотивації учнів до занять фізичною культурою і спортом.

Навчальне навантаження

Базовим навчальним планом визначено загальний обсяг навчального навантаження учнів, його розподіл між роками навчання, освітніми галузями, обов’язковими та вибірковими освітніми компонентами. У 5-6-х класах закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання загальнорічна кількість годин на фізичну культуру становить 210 годин (3 години на тиждень). Вони не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

Базові знання

Держстандартом передбачено, що школярі мають опанувати базові знання освітньої галузі фізичної культури за такими напрямами:

-         здоровий спосіб життя; 

-         безпека у процесі занять фізичними вправами;

-         техніко-тактична підготовка;

-         історія фізичної культури; 

-         формування особистості засобами фізичного виховання.

Передбачається, що на основі здобутих знань школярі опанують такі вміння та навички: 

-         формування власної психічної та соціально-психологічної сфери особистості засобами фізичного виховання;

-         систематичне заняття фізичною культурою, володіння технікою фізичних вправ;

-         усвідомлення значення фізичної/рухової активності для підтримання стану здоров’я та задоволення у процесі фізичного виховання.

Компоненти обов’язкових результатів навчання учнів

У Державному стандарті обов’язкові результати навчання учнів позначено індексами. Розберемося, як він розшифровується на прикладі індекса 6 ФІО 1.2.1-2:

-         перша цифра вказує на порядковий номер року навчання, на завершення якого очікується досягнення результату навчання (6 клас);

-         скорочений буквений запис означає освітню галузь (ФІО – освітня галузь фізичної культури).

Цифри після буквеного запису означають номер:

-         групи споріднених результатів навчання (1);

-         загальних результатів навчання учнів, через які реалізується компетентнісний потенціал галузі (2);

-         конкретних результатів навчання учнів, що визначають їхній навчальний прогрес за освітніми циклами (1);

-         орієнтир для оцінювання, на основі якого визначається рівень досягнення учнями результатів навчання (2).

Отже, досягнення обов’язкових результатів навчання учнів адаптаційного циклу в освітній галузі фізичної культури очікується по завершенню 6 класу.

Орієнтири для оцінювання результатів навчання учнів в освітній галузі фізичної культури

Освітня галузь фізичної культури включає 3 групи споріднених результатів навчання, а саме:

1. Формування психічної та соціально-психологічної сфер особистості засобами фізичного виховання.

У цій групі компетентнісний потенціал галузі реалізується через такі загальні результати навчання учнів: 

   1.1. Визначення мети систематичної рухової діяльності.

Держстандартом передбачено, що школярі мають систематично займатися фізичними вправами, досягаючи мети, визначеної за допомогою вчителя або самостійно.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         пояснення мети виконання фізичних вправ, визначення завдання за допомогою вчителя;

-         систематичне виконання відповідних фізичних вправ для вирішення завдань фізичного виховання;

-         пояснення цінності досягнення мети засобами фізичної культури. 

 1.2. Формування вольових якостей у процесі виконання фізичних вправ.

Конкретними результатами навчання учнів є виконання ними фізичних вправ, що вимагають вольових проявів, пояснення, що робота над помилками допомагає розвивати власні вольові якості.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         виконання довготривалих фізичних вправ;

-         подолання страху під час виконання певних фізичних вправ за підтримки вчителя;

-         пояснення, як переборювання окремих негативних емоцій, відчуттів,  що виникають у процесі виконання фізичних вправ, допомагає формувати вольові якості;

-         пояснення, що виявлення помилок та робота над ними допомагають розвивати власні вольові якості.

1.3. Розвиток своїх когнітивних властивостей у процесі фізичного виховання.

Конкретним результатом навчання школярів є розвиток властивостей довільної уваги та мисленнєвих процесів засобами фізичного виховання.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         концентрація, довільне переключення уваги, підтримка її стійкості для реалізації завдань фізичного виховання (за вказівками вчителя та самостійно);

-         участь у рухливих та спортивних іграх, виконання фізичних вправ (зокрема ідеомоторних, завдань для активізації та підтримання стійкості уваги);

-         аналіз та оцінка правильності виконання фізичних вправ;

-         пояснення результатів виконання рухових (інтелектуальних) дій;

нестандартне вирішення рухових та інших завдань.

1.4. Виконання різних соціальних ролей під час взаємодії у процесі рухової (спортивно-ігрової) діяльності.

Навчальний прогрес характеризується тим, що учні вміють обґрунтовувати користь співпраці учасників у процесі рухової  (спортивно-ігрової) діяльності, підтримувати учасників команди та допомагати їм виконувати завдання під час рухової діяльності.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         наведення прикладів переваг взаємодії у процесі рухової (спортивно-ігрової діяльності);

-         розрізнення ролей та завдань учасників команди;

-         визначення своєї ролі і завдань для підсилення командної взаємодії на основі аналізу власних сильних сторін.

1.5. Дотримання етичних норм у руховій діяльності.

Держстандартом передбачено, що учні дізнаються значення та дотримуватимуться правил “чесної гри” під час виконання фізичних вправ, у спортивно-ігровій та змагальній діяльності.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         пояснення важливості правил “чесної гри” стосовно себе та інших  під час виконання фізичних вправ, у спортивно-ігровій та змагальній діяльності;

-         дотримання етичних норм у процесі виконання фізичних вправ, спортивно-ігрової та змагальної діяльності.

2. Систематичні заняття фізичними вправами, володіння технікою фізичних вправ.

У цій групі компетентнісний потенціал галузі реалізується через такі загальні результати навчання учнів: 

2.1. Демонстрація техніки фізичних вправ.

Навчальний прогрес характеризується тим, що учні демонструють володіння технікою фізичних вправ на рівні рухового вміння в обраних видах рухової діяльності.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         розповідь про техніку виконання фізичних вправ;

-         демонстрація основних технік фізичних вправ;

-         дотримання техніки рухової дії у стандартних умовах.

2.2. Моделювання рухової діяльності.

Передбачається, що у ході адаптаційного циклу навчання учні навчаться добирати вправи, розробляти комплекси фізичних вправ, вибрати найефективніший спосіб виконання фізичних вправ (за допомогою вчителя або самостійно).

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         обґрунтування підбору засобів за завданням учителя;

-         пропонування ефективного способу виконання фізичних вправ за раніше відомими методами.

2.3. Виконання фізичних вправ під час ігрової та змагальної діяльності.

Навчальний прогрес характеризується тим, що учні беруть участь у різних рухливих/спортивних іграх та естафетах (зокрема за спрощеними правилами), дотримуючись правил.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         виконання рухових дій в рухливих/спортивних іграх та естафетах, змагальній діяльності;

-         застосування нової для себе інформації, зокрема щодо правил, у процесі спортивно-ігрової діяльності;

-         пояснення необхідності дотримання правил спортивних ігор, естафет, спортивних змагань.

3. Усвідомлення значення фізичної/ рухової активності для підтримування стану здоров’я та задоволення у процесі фізичного виховання.

У цій групі компетентнісний потенціал галузі реалізується через такі загальні результати навчання учнів: 

3.1. Пізнання фактів, явищ і закономірностей фізичної культури і спорту. 

Передбачається, що у ході адаптаційного циклу навчання учні навчаться аналізувати факти та події фізичної культури і спорту на основі медіатекстів, власного рухового досвіду та способу життя, пояснювати власну здоров’язбережувальну позицію, посилаючись на досвід відомих осіб.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         обізнаність з результатами найвідоміших українських спортсменів, які брали участь в  Олімпійських, Паралімпійських іграх та інших змаганнях;

-         знання щодо історії виникнення Олімпійського руху;

-         аналіз інформації в друкованих та електронних джерелах за завданням учителя;

-         пояснення, коментування, наведення прикладів фактів та явищ фізичної культури;

-         аналіз власного виконання рухових дій, ідентифікація  помилок в себе та інших школярів із висуненням припущень щодо причин їх виникнення;

-         обґрунтування власної здоров’язбережувальної позиції, керуючись досвідом інших осіб.

3.2. Контроль за своїм фізичним станом під час рухової діяльності. 

Передбачається, що школярі навчаться спостерігати за власним фізичним станом, володіти способами визначення об’єктивних показників власного фізичного стану.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         опис свого фізичного стану за суб’єктивними показниками;

-         вирізнення ознак втоми в результаті фізичного навантаження;

-         визначення об’єктивних показників власного фізичного стану.

3.3. Регулювання свого психоемоційного стану у процесі рухової діяльності.

Конкретними результатами навчання є вміння учнів описувати власні позитивні і негативні емоції, пояснюватичи причини їх виникнення під час виконання фізичних вправ. 

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         пояснення впливу емоцій на стан здоров’я;

-         пояснення, як емоції можуть заважати і допомагати в руховій діяльності; 

-         опис ознак гарного/ поганого настрою під час рухової діяльності;

-         визначення та виконання фізичних вправ для покращення емоційного стану;

-         здійснення рефлексії власного емоційного стану у процесі фізичного виховання;

-         позитивний вплив на емоційний стан інших осіб, протидія їх негативним емоціям.

3.4. Дотримання здорового способу життя через фізкультурно-оздоровчу діяльність.

Держстандартом передбачено, що учні братимуть участь у різних видах фізкультурно-оздоровчої діяльності.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         пояснення, як фізкультурно-оздоровча діяльність впливає на спосіб життя та здоров’я людини;

-         володіння технікою фізичних вправ, що використовують для профілактики (корекції) порушень постави;

-         застосування фізичних вправ для профілактики (корекції) статичної плоскостопості;

-         розповідь про значення загартування організму для здоров’я людини, пояснення правил загартування різними способами;

-         використання різних способів загартування організму (під наглядом фахівця, учителя).

3.5. Дотримання правил безпечної поведінки під час фізкультурно-оздоровчої діяльності.

До конкретних результатів навчання учнів відноситься дотримання та пояснення ними правил безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         обґрунтування важливості дотримання правил безпеки під час виконання фізичних вправ;

-         пояснення наслідків недотримання правил безпеки. 

Джерело:

https://naurok.com.ua/post/oglyad-i-rozbir-derzhstandartu-osvitno-galuzi-fizichno-kulturi

Що потрібно знати про новий Держстандарт базової середньої освіти

        


За матеріалами освітньої платформи "На урок" кілька основних фактів про Державний стандарт базової середньої освіти:

Факт 1: Компетентнісний підхід править бал

        Ми вже багато чули про нього і знаємо, як він працює у молодшій школі. І ось цей сучасний підхід приходить до середньої ланки. Вимоги фактично ті самі:

- Вільне володіння державною мовою.

- Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та  іноземними мовами.

- Математична компетентність.

- Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій.

- Інноваційність.

- Екологічна компетентність.

- Інформаційно-комунікаційна компетентність.

- Навчання впродовж життя.

- Громадянські та соціальні компетентності.

- Культурна компетентність.

- Підприємливість і фінансова грамотність.

Також Держстандарт детально визначає вміння школярів, що є наскрізними в усіх ключових компетентностях. Це: читання з розумінням, висловлення власної думки в усній та письмовій формі, критичне та системне мислення, логічне обґрунтування власної позиції, креативне мислення, ініціативність, уміння керувати власними емоціями, розуміння ризиків, уміння приймати рішення та розв’язувати проблеми, співпраця з іншими.

    Що важливо: новий стандарт містить не лише вказівки, а й конкретні, чіткі результати, які можна виміряти. 

Факт 2: Базова середня освіта складатиметься з двох циклів 

Відтепер базова середня освіта складатиметься з двох циклів:

 - адаптаційного навчання (5-6 класи);

 - базового предметного навчання (7-9 класи).

    Це дозволяє врахувати вікові та індивідуальні особливості розвитку школярів та їхні потреби, а також допоможе розробити індивідуальні освітні траєкторії та рухатися ними.

Факт 3: Освітні галузі визначають вимоги до результатів навчання

    Вимоги до результатів навчання учнів визначаються у межах освітніх галузей:

-         мовно-літературна;

-         математична;

-         природнича;

-         технологічна;

-         інформатична;

-         соціальна і здоров’язбережувальна;

-         громадянська та історична;

-         мистецька;

-         фізична культура.

І для кожної з цих галузей визначено мету (єдина для всіх рівнів загальної середньої освіти), компетентнісний потенціал (а він неймовірний!) та кількість навчальних годин (відповідно до циклів навчання). 

Для кожної освітньої галузі Державним стандартом визначені базові знання, необхідні всім учням, а також вимоги до обов’язкових результатів навчання. 

Факт 4: Керуймося базовим навчальним планом

Базовий навчальний план визначає загальний обсяг навчального навантаження учнів, його розподіл між роками навчання, освітніми галузями, обов’язковими та вибірковими освітніми компонентами. 

Саме на його підставі створюватимуться навчальні плани як складові частини типової освітньої програми. Також базовий навчальний план відповідає за розподіл загального обсягу навчального навантаження учнів.

Що ще може дати базовий навчальний план? Наприклад, рекомендовану та мінімальну кількість навчальних годин для вивчення кожної освітньої галузі. А також інформацію про додаткові години для вивчення навчальних предметів, інтегрованих курсів, курсів за вибором.

Зверніть увагу: для спеціальних закладів загальної середньої освіти та спеціальних класів (груп) ЗЗСО передбачено години для проведення корекційно-розвиткової роботи в межах кожної освітньої галузі.

Факт 5: Новий підхід до оцінювання

Оцінити відповідність результатів навчання учнів, які завершили здобуття базової середньої освіти, дозволить ДПА. Але як оцінити рівень учнів упродовж навчання? Тепер ми маємо оцінювати окремі складники, окремі вміння, показані через результати навчання, а це, безумовно, складно. Для того, щоб спростити завдання, у Держстандарті наведено орієнтири для оцінювання дітей. Наприклад, у мовно-літературній освітній галузі одним із загальних результатів навчання є сприйняття учнем усної інформації, а орієнтиром для оцінювання цього стали наступні вміння:

-         уважно слухає монологічні/діалогічні висловлювання, зважаючи на мету та умови спілкування, особливості текстів (зокрема художніх текстів, медіатекстів);

-         вичерпно відповідає на запитання за змістом почутого повідомлення (зокрема художнього тексту, медіатексту);

розуміє та відтворює зміст почутого повідомлення (зокрема художнього тексту, медіатексту), толерантно реагує, використовуючи формули мовного етикету, етично висловлює власне ставлення до почутого;

-         у разі потреби грамотно перепитує співрозмовника для уточнення деталей;

 -    виявляє і відтворює прихований зміст повідомлення (зокрема художнього тексту, медіатексту), розрізняючи невербальні засоби (інтонацію, силу голосу, логічні наголоси, темп, паузи, міміку, жести, пози), використані для передачі прихованого змісту.

Нюансів багато, доведеться змінити чи модернізувати звічні підходи до викладання, але осучаснення освіти того варте! 

Джерело:

https://naurok.com.ua/post/use-scho-potribno-znati-pro-noviy-derzhstandart-bazovo-seredno-osviti