среда, 20 сентября 2023 г.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ у ЗЗСО в 2023/2024 навчальному році


 ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА»

    Метою освітньої галузі фізичної культури є гармонійний фізичний розвиток особистості учня, підвищення функціональних можливостей організму, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок, розширення рухового досвіду через формування стійкої мотивації учнів до занять фізичною культурою і спортом.

    Інваріантна складова Базового навчального плану базової освіти, до якої входить навчальний предмет «Фізична культура», сформована на державному рівні і є однаковою для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування та форми власності.

    У 2023/2024 навчальному році на вивчення предмета «Фізична культура» в усіх класах в інваріантній складовій передбачено 3 год на тиждень.

    Години фізичної культури передбачені усіма варіантами базових навчальних планів і повинні фінансуватися та використовуватися в повному обсязі. Вони зазначаються в розкладі уроків, ураховуються в педагогічному навантаженні вчителів. Розклад уроків повинен враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також доцільне чергування протягом дня і тижня предметів природничого і гуманітарного циклів з уроками мистецтва, технологій і фізичної культури. Під час складання розкладу навчальних занять не рекомендується здвоювати уроки фізичної культури або проводити їх два дні поспіль.

    Планування уроків з фізичної культури для двох і більше класів одночасно, є порушенням Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти (затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України 25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України, 10 листопада 2020 р., за № 1111/35394).

    У разі крайньої необхідності планувати у розкладі уроки з фізичної культури у двох і більше класах одночасно, для забезпечення безпеки учнів та учениць, в одній спортивній залі чи майданчику мають перебувати учні/учениці, які відносяться до однієї вікової групи. Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі.

    Заняття з фізичної культури в освітніх закладах проводяться вчителем фізичної культури або особою, яка має спеціальну освіту та кваліфікацію: вчитель фізичної культури, тренер з виду спорту.

    Модельна навчальна програма «Фізична культура» для 5-6 класів – це комплексна програма для адаптаційного циклу навчання, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, робота за якою повинна забезпечити наступність між початковою і базовою освітою, гнучкий перехід учнів від молодшого шкільного віку до підліткового, реалізацію визначених в стандарті ціннісних орієнтирів, ключових компетентностей та наскрізних умінь учнів/учениць. Структура програми є максимально інформативною для вчителя.

    Навчання фізичної культури в основній школі спрямоване на досягнення загальної мети базової загальної освіти: розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів, формування компетентностей, необхідних для їхньої соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації, продовження навчання на рівні профільної освіти або здобуття професії, виховання відповідального, шанобливого ставлення до родини, суспільства, навколишнього природного середовища, національних та культурних цінностей українського народу. Особливого значення навчання фізичній культурі набуває в контексті  формування готовності виконувати громадянський та конституційний обов’язок щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави в майбутньому.

    Вчитель повинен створити умови щодо формування в учнів та учениць компетентностей та базових знань визначених Державним стандартом базової середньої освіти (далі – Держстандарт). З компетентнісним  потенціалом освітньої галузі фізичної культури та базовими знаннями слід ознайомитися в додатку 21 до Держстандарту.

    Основою формування ключових компетентностей є особистісні якості, особистий, соціальний, культурний і навчальний досвід учнів; їх потреби та інтереси, які мотивують до навчання; знання, уміння та ставлення, що формуються в освітньому, соціокультурному та інформаційному середовищі, у різних життєвих ситуаціях.

    Держстандарт спрямовує вчителя працювати на засадах особистісно- орієнтованої моделі освіти, у рамках якої заклад освіти максимально враховує права дитини, її здібності, потреби та інтереси, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму.

    Виконуючи завдання навчального предмета вчитель реалізує вимоги до обов’язкових результатів навчання освітньої галузі фізичної культури, зазначених в додатку 22 Державного стандарту базової середньої освіти, які передбачають, що учень/учениця: – формує власну психічну та соціально-психологічну сфери особистості засобами фізичного виховання; – систематично займається фізичною культурою, володіє технікою виконання фізичних вправ; – усвідомлює значення фізичної/рухової активності для підтримання стану здоров’я та задоволення у процесі фізичного виховання.

    Слід звернути увагу, що засоби фізичної культури перестали бути основою для освітніх досягнень. Пішли в минуле нормативи фізичної підготовленості, оцінки за техніку виконання елементів варіативних модулів. Сьогодні визнається

унікальна роль вчителя фізичної культури у формуванні фізично розвиненої особистості, яка володіє оптимальними способами виконання фізичних вправ, життєво необхідними руховими уміннями та навичками, свідомо ставиться до фізичної активності і веде активний спосіб життя.

    Сучасні вимоги потребують змін традиційної методики проведення уроку, при якій, діями вчителя, регламентує все: кількість повторень, темп, частоту, амплітуду рухів, техніку виконання тощо.

    У шостому класі продовжується у відповідності до концепції модельної навчальної програми і поглиблюється опрацювання учнями концептуальних програмних засад для 5 класу. Наступність у навчанні фізичної культури зберігається також у вимогах програми до очікуваних результатів навчання.

    Логіка навчального матеріалу структурована таким чином, щоб зберегти наступність і послідовність вивчення тем від 5 до 6 класу.

    Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона містить інваріантну (обов’язкову) та варіативну складову. До інваріативної частини належать модуль: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка, тобто підвищення функціональних можливостей організму і забезпечення гармонійного фізичного розвитку, зміст якого реалізовується упродовж кожного уроку. Програма кожного варіативного модуля містить методичні вказівки, щодо використання його засобів. Тобто варіативні модулі структурують засоби фізичної культури і не являються окремими темами для вивчення.

    Змістове наповнення варіативної складової освітній заклад добирає самостійно із модулів, запропонованих модельною програмою. На вибір учнів упродовж року має бути запропоновано 12-16 варіативних модулів. Для добору варіативних модулів враховується наявність матеріально-технічної бази, регіональні традиції, кадрове забезпечення, гендерність, рівень безпеки, а також сезонність, коли заняття проходять на відкритих майданчиках чи у спортивних залах. При цьому, для занять у зимовий період в спортивних залах, слід обирати варіативні модулі, які дозволяють використовувати меншу площу. Для значної кількості модулів не потрібен додатковий спортивний інвентар, або може використовуватися інвентар інших модулів, або пристосований. Варіативні модулі протягом навчального року повторюватися не можуть.

Повна зміна варіативних модулів відбувається кожної чверті/триместрі.

    Вибір варіативного модулю учнем/ученицею відбувається завчасно до початку кожної чверті/триместрі із 3-5 модулів, запропонованих освітнім закладом, після попереднього ознайомлення з їх особливостями. Ознайомлення учнів з запропонованими варіативними модулями рекомендовано здійснювати з використанням діяльнісного підходу, творчості самих учнів. Для викладання протягом чверті/триместру визначаються 3-4 варіативні модулі, які набрали найбільшу кількість вподобань учнів.

    З метою формування вмінь, необхідних для самостійних занять обраними варіативними модулями, на початку чверті/триместрі, доцільно проводити цикл із щонайменше 6-9 ознайомчих уроків з використанням одночасного або позмінного, колового методів. Доцільно на окремих ознайомчих уроках робити акцент (виділяти більше часу) на вивченні одного з модулів, а на наступному уроці іншого. В той же час, всі обрані учнями/ученицями варіативні модулі, мають бути представлені на кожному уроці.

    В процесі уроків учні та учениці можуть вільно змінювати обраний варіативний модуль. Що дозволяє знайти «свій» і підвищує мотивацію до уроків фізичної культури.

    Урок фізичної культури має проводитися із забезпеченням загальнопедагогічних вимог: санітарно-гігієнічних, психолого-фізіологічних, дидактичних, виховних.

    Вибудовуючи урок, необхідно визначити, яка навчальна інформація чи способи дії та на якому рівні мають бути засвоєні. На кожному уроці основний його зміст може бути засвоєний на всіх трьох рівнях: – сприйняття, осмислення й запам'ятовування; – застосування знань, вмінь, навичок за зразком; – застосування знань, вмінь, навичок у новій ситуації.

    На уроці фізичної культури реалізуються як загальнопедагогічні принципи навчання: науковості, систематичності й послідовності, свідомості, активності та самостійності у навчанні, наочності, ґрунтовності, зв’язку навчання з практичною діяльністю, доступності навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів, емоційності навчання, так і специфічні принципи фізичного виховання:  принцип безперервності процесу фізичного виховання,  системної послідовності навантажень і відпочинку, поступового підвищення розвиваючо- тренувальних впливів, адаптивного збалансування динаміки навантажень, циклічності побудови занять, віковій адекватності напрямків фізичного виховання.

    При плануванні уроку слід визначити види навчальної діяльності учнів з використанням компетентнісного і діяльнісного підходів.

    Вимоги до уроку, які необхідно враховувати: 1. Урок повинен передбачати не тільки виклад матеріалу, змісту, алей завдання, що передбачають засвоєння, застосування навчальної інформації на практиці. 2. Частина знань і вмінь повинна бути отримана учнями у процесі самостійного пошуку шляхом рішення пошукових задач та опанування способів діяльності у процесі пошуку. 3. Виклад навчального матеріалу на уроці може і повинен бути варіативним.

    В одних випадках викладається готова інформація у формі пояснення, практичного показу і виконання вправ. В інших випадках матеріал вивчається шляхом постановки вчителем проблеми та розкриття шляхів і видів навчальної діяльності учнів для її доказового рішення.

    Зміні підлягає традиційна методика проведення уроку, за якої, діями вчителя, регламентує все: кількість повторень, темп, частоту, амплітуду рухів, техніку виконання тощо, що вже давно не мотивує дітей до навчання. На то місць, слід переходити до реальної індивідуалізації навчання. Цьому сприяють можливості індивідуального вибору засобів навчання (варіативних модулів) на кожному уроці, використання навчального матеріалу різного ступеня складності за змістом, самостійний вибір учнями/ученицями кількості повторень, амплітуди, темпу виконання тощо, відповідно їх інтересам та можливостям.

    Зміна методичних прийомів сприятиме формуванню компетентностей та здатностей їх застосовувати в різних життєвих ситуаціях і вимагає від вчителя застосування компетентнісного, проблемного, діяльнісного підходів, відповідних педагогічних методик використання засобів фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та ігрової діяльності.

    На уроці здійснюються формування і розвиток компетентностей учнів за допомогою відтворення знань, вправ,  вмінь, навичок, шляхом виконання завдань на їх застосування у нестандартних ситуаціях. Складний матеріал, ступінь навантаження тощо можуть виявитись не під силу деяким учням для активного засвоєння і виконання. Доручення учням завдань для самостійного виконання, передбачає щоби учні могли поступово переходити від менш важких завдань до більш складних.

    Урок відрізняється цілісністю, внутрішнім взаємозв'язком частин, єдиною логікою розгортання діяльності вчителя й учнів/учениць, кроків, що обумовлюють рух до мети уроку.

    В уроці доцільно застосовувати класну, групову, індивідуальну форми організації,  цілеспрямовану розмаїтість структури і форм проведення уроку, практико-орієнтовані завдання, раціональні форми зворотного зв'язку «учитель- учень», відсутність шаблону, високу моторну щільність уроку (без невиправданих пауз і витрачання надмірного часу на пояснення тощо), економія часу.

    Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009 р. за № 518/674 учні/учениці розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну медичні групи.

    Для основної медичної групи навчання проводиться в повному обсязі згідно з навчальними програмами з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини.

    Учні/учениці, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної групи, відвідують обов’язкові уроки фізичної культури та опановують навчальний матеріал відповідно до вимог цієї навчальної програми. Участь у змаганнях – за додатковим дозволом лікаря.

    Учні/учениці, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки фізичної культури, але виконують корегувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані.

    Учні/учениці, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а також тимчасово звільнені від фізичних навантажень, повинні бути обов’язково присутніми на уроках фізичної культури. Допустиме навантаження для учнів/учениць, які за станом здоров’я належать до підготовчої та спеціальної медичних груп, встановлює учитель фізичної культури.

    Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ учні/учениці отримують на уроках фізичної культури. Вони мають бути спрямовані на формування компетентностей, підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту. Учні/учениці можуть узгоджувати із вчителем індивідуальну програму самостійних занять в поза навчальний час з різних варіативних модулів чи інших, безпечних видів рухової активності.

    У разі відставання у функціональних можливостях організму і фізичному розвитку учитель складає індивідуальну програму фізкультурно-оздоровчих занять, де вказується завдання занять, фізичні вправи, послідовність їх виконання, кількість повторень, інтервали відпочинку, засоби самоконтролю, відмітки про виконання завдання.

    Самостійні заняття за індивідуальною програмою надають учневі/учениці додаткові бонуси при оцінюванні освітніх досягнень. Враховуючи вікові особливості учнів/учениць 5-6 класу та сенситивні періоди розвитку – сприяти зростанню рівня їх функціонального стану та фізичної підготовленості є важливим завданням вчителя.

    Обмеження часу шкільного уроку потребує особливої уваги до так званого «перенесення» фізичних якостей. При використанні на уроці широкого спектру різноспрямованих фізичних вправ, засобів інваріантного і варіативних модулів, доцільно враховувати позитивне і негативне перенесення фізичних якостей; позитивний вплив одних вправ для розвитку певної фізичної якості на виконання інших вправ тощо.

    Ефективне наскрізне проведення фізичної підготовки  спирається на застосування вправ для розвитку різних фізичних якостей в кожному уроці протягом навчального року. При цьому, темп виконання, амплітуду, кількість повторень учні та учениці регламентують самостійно у відповідності до свого поточного стану. Доцільним є тільки визначати час скільки буде тривати рухове завдання. Таким чином, на розвиток основних фізичних якостей буде здійснюватися постійний систематичний вплив із  поступовим зростанням навантаження.

    В структурі основної частини уроку доцільно виділяти складову частину засобів інваріантного модулю і другу складову частину варіативних модулів за вибором учня/учениці. Таким чином вдосконалення функціонального стану і підвищення рівня фізичного розвитку зумовлюються вправами та засобами розвитку фізичних якостей, які застосовуються в першій половині основної частини уроку. Друга половина основної частини, як правило присвячується заняттям варіативними модулями, які обрали учні. При цьому слід враховувати прямий і перехресний вплив цих занять на вдосконалення функціонального стану і підвищення рівня фізичного розвитку.

    Наприкінці кожної чверті/триместрі в освітньому закладі проводиться фізкультурно-оздоровча діяльність за програмою Всеукраїнської учнівської ліги «Здорова Україна» (ігри, челенджі, квести тощо), які охоплюють усіх учнів/учениць закладу освіти і спрямовані на закріплення і вдосконалення вивчених, протягом чверті/триместрі варіативних модулів.

    Фізкультурно-оздоровча діяльність дозволяє вчителю залучити, об'єднати учнів та учениць для взаємодії, оцінити виконання освітніх завдань під час проведення уроків фізичної культури та позакласних форм фізичного виховання, участі у позакласних формах фізичного виховання, організаційної діяльності з фізичного виховання в школі, досягнення цілей для реалізації у процесі самостійних занять тощо.

    Основу для ефективної фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів та учениць складають такі підходи, як вибір варіативного модулю, гендерність, доступність, безпека. Таким чином види фізичної активності для фізкультурно- оздоровчої діяльності мають змінюватися кожної чверті/триместрі у відповідності до змін (вибору) варіативних модулів на уроках фізичної культури.

    Фізкультурно-оздоровча діяльність учнів та учениць в певному виді фізичної активності (варіативному модулі) повинна включати декілька етапів. Це дозволить сформувати зацікавленість, стійку мотивацію, сталу звичку до занять фізичною активністю.

    При організації фізкультурно-оздоровчої діяльності учні та учениці повинні залучатися не лише в якості учасників, але й у якості організаторів, інструкторів, консультантів, сценаристів, суддів, волонтерів, ведучих, асистентів, хронометристів, секретарів, операторів, журналістів тощо.

    Основу фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів та учениць складають заходи «Всеукраїнської учнівської ліги «Здорова Україна» (далі – Ліга), які передбачають проведення ігор, показових виступів з варіативних модулів, які щойно вивчалися на уроках. Такий підхід відкриває необмежені методичні можливості для застосування діяльнісного підходу, формування компетентностей учнів/учениць.

    Заходи Ліги враховують сезонні особливості застосування видів фізичної активності і варіативних модулів і діляться на сезони: осінь, зима, весна.

    Програма ігор (варіативні модулі) змінюється у відповідності до вподобань учнів та учениць.

    Заходи Ліги передбачають об'єднання у команди і залучення, за бажанням дітей, усього контингенту учнів та учениць закладу освіти, а також залучення вчителів та батьків до фізкультурно-оздоровчої діяльності без попереднього відбору. Неприпустимим є утворення збірних команд класу, школи, зміни складів команд для їх «посилення». Такі маніпуляції з боку вчителів чи адміністрації руйнують мотивацію, впевненість, віру в справедливість та інші ціннісні засади НУШ в учнів/учениць. Склад команди може бути від 5 до 8 осіб. Половина або одна третина команди учасників команди повинна бути іншої статі. В одному класі може бути створено декілька команд з кожного виду фізичної активності Ліги. Один учень чи учениця може входити до складу декількох команд тільки свого класу, але з різних видів фізичної активності Ліги. Команда або команди одного класу, розробляє назву, заклики, єдину форму, інші атрибути, які підкреслюють її унікальність. Всі візуальні та вербальні прояви команди повинні носити патріотичний характер і вказувати на приналежність до свого класу, закладу освіти, громади, України. Учасниками команди з певного виду фізичної активності не можуть бути учні та учениці, які зараховані вихованцями закладу спеціалізованої позашкільної освіти спортивного профілю (дитячо-юнацької спортивної школи, спортивної секції, спортивного гуртку, спортивного клубу тощо) до відділення з того ж виду фізичної активності (виду спорту). При цьому ці здобувачі освіти можуть бути учасниками команд з інших видів фізичної активності з яких вони не проходять спеціалізованого навчання.

    Заходи Ліги можуть проводитися з використанням форми урок-змагання, що дозволяє уникнути додаткового навантаження на вчителя та інфраструктуру закладу освіти.

    Перший етап - «Ліга дружніх». Заходи Ліги проводиться в кожному класі закладу або декількох класах одного віку. Ігри проводяться наприкінці кожної чверті/триместру, а саме друга декада жовтня; перша декада грудня; перша декада березня; початок другої декади травня.

    Усі учні класу самостійно, без впливу вчителя, об’єднуються в команди, їх склади не можуть змінюватися на наступних етапах Ліги. Ігри «Ліги дружніх» проводяться без рахунку і оголошення переможців.

    Другий етап – «Ліга сміливих». Заходи Ліги організовуються спільно колективами двох не надто віддалених один від одного закладів освіти (партнерів – суперників). В іграх та показових виступах цього етапу Ліги залучаються усі учні та учениці обох закладів освіти. При цьому можлива розбіжність у виборі варіативних модулів учнями двох шкіл не впливає на програму цього етапу. Всі варіативні модулі, які викладалися в обох школах-партнерах, повинні бути представлені. Команди для ігор приїздять до школи партнера для ігор зі свого варіативного модулю.

    Ігри «Ліги сміливих» проводяться відразу після ігор «Ліги дружніх», на базі двох закладів освіти – партнерів, наприкінці кожної чверті/триместрі, а саме початок третьої декади жовтня; друга декада грудня; перша декада березня; друга декада травня Ігри «Ліги сміливих» проводяться без рахунку і оголошення переможців.

    Третій етап – «Перша ліга». Заходи Ліги організовуються в територіальній громаді, районі, місті. У заходах «Першої ліги» беруть участь усі команди, які взяли участь у «Лізі сміливих» з усіх шкіл району/міста з визначених видів фізичної активності (варіативних модулів). Ігри «Першої ліги» проводяться в громаді, районі або місті, наприкінці кожної чверті/триместрі і під час канікул, а саме третя декада жовтня; друга декада березня; друга декада травня.

    Усі команди – учасники ігор «Першої ліги», жеребкуванням, розподіляються на групи по чотири команди. В кожній з груп, жеребкуванням, визначаються ігрові пари. В кожній з груп проводяться ігри в парах.

    Команди які отримали перемогу в парі проводять гру за перше місце.

Відповідно її результату в кожній групі визначається переможець «Першої ліги», срібний призер і два бронзові призери (команди, які не здобули жодної перемоги).

    Четвертий етап – «Вища ліга» (обласний етап). Фізкультурно-оздоровчі заходи «Вищої ліги» проводяться між усіма командами, які пройшли відбір «Першої ліги» з усіх територіальних громад/районів/міст області з визначених видів фізичної активності (варіативних модулів). Цей етап проводиться відповідними обласними державними органами управління освітою.

    П’ятий етап – «Супер ліга». Проводиться відповідними державними органами управління освітою.

    Більше про особливості організації фізкультурно-оздоровчих заходів «Всеукраїнської учнівської ліги «Здорова Україна» дивись в модельній навчальній програмі.

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів, що проводяться закладом, є формувальне, поточне та підсумкове: тематичне, семестрове, річне.

    Семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають цифрами від 1 до 12.

    Свідоцтво досягнень відображає результати навчальних досягнень учня/учениці 5-6 класу з фізичної культури та інших предметів, визначених освітньою програмою закладу освіти.

    Графа «Характеристика навчальної діяльності» сформована відповідно до переліку наскрізних умінь, визначених Державним стандартом базової середньої освіти. Зазначена графа заповнюється класним керівником за результатами спостережень, проведених спільно з вчителями-предметниками, які працюють з класом. Спостереження на уроках фізичної культури проводяться упродовж року за планом, визначеним закладом освіти. Вчителю фізичної культури рекомендовано позначати особливо виражені наскрізні вміння учня/учениці, зокрема, вияв інтересу до навчання, розуміння отриманої інформації, прочитаного, вміння висловлювати власну думку, критично та системно мислити, логічно обґрунтовувати власну позицію, діяти творчо, вияв ініціативи у процесі навчання, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими з метою заохочення подальшого розвитку відповідних умінь. Заповнення графи здійснюється шляхом виставлення відповідної позначки навпроти сформованого уміння.

    Заповнення графи «Характеристика результатів навчання» заповнюється з урахуванням фіксованих у класних журналах результатів досягнень учнів упродовж навчального року.

    Рекомендується у класних журналах і в Свідоцтві перед виставленням підсумкової оцінки у відповідних графах результатів навчання зазначати першу літеру («В», «Д», «С», «П»), що відповідає назві рівня досягнень орієнтовних критеріїв оцінювання результатів навчання з предметів (Високий, Достатній, Середній, Початковий) або за допомогою виставлення відповідних балів.

    Основною ланкою в системі контролю на уроці фізичної культури є поточний контроль, що проводиться систематично з метою здійснення корегування щодо застосовуваних технологій навчання.

    Основна функція поточного контролю – навчальна. Тематичне оцінювання здійснюється на підставі поточного оцінювання освітньої діяльності учня/учениці за певний період, як правило начальну чверть чи триместр.

    Семестрове оцінювання може здійснюватися за результатами контролю загальних результатів відображених у Свідоцтві досягнень. Семестровий контроль проводиться з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалі і підтвердження результатів поточних оцінок, отриманих учнями раніше.

    Завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі програми, розробляються вчителем з урахуванням рівня навченості учнів, що дає змогу реалізувати диференційований підхід до навчання. Семестровий контроль може бути комплексним, проводитись у формі тестування тощо.

    Оцінка за семестр ставиться за результатами поточного (формувального) оцінювання та контролю загальних результатів. Річне оцінювання здійснюється на підставі загальної оцінки результатів навчання за І та ІІ семестри.

    Оцінювання має бути зорієнтованим на очікувані результати навчання, передбачені навчальною програмою, а також на оцінювання рівня сформованості компетентностей учнів.

    Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюють відповідно до індивідуальної програми розвитку, де зазначено труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, що можуть впливати на ефективність застосування певних форм оцінювання.

    Добір форм оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюють індивідуально з обов’язковим урахуванням їх можливостей функціонування, життєдіяльності та здоров’я.

    При оцінюванні рівня сформованості компетентностей учнів з особливими освітніми потребами вилучають ті складові (знання, вміння, види діяльності та інше), опанування якими є утрудненим або неможливим для учня з огляду на труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я.

    Державний стандарт початкової освіти, Закон України «Про повну загальну середню освіту» визначають формувальне оцінювання серед основних різновидів оцінювання. Формувальне оцінювання – це оцінювання під час навчання і «для навчання» – тому що, на відміну від підсумкового, має на меті формування (або форматування) освітнього процесу з урахуванням освітніх потреб кожного учня задля більш ефективного формування необхідних знань, умінь та ставлень. «Оцінювання» не обмежується виставленням оцінки. Це послідовна змістовна взаємодія між учнем, учителем і батьками, щодо освітніх досягнень учня на підставі всім зрозумілих цілей і критеріїв.

    Формувальне оцінювання спирається на систему прийомів, що вчитель застосовує під час навчання та має ґрунтуватися на певних ціннісних орієнтирах.

    Для успішного застосування формувального оцінювання освітній процес має бути організований у такий спосіб, щоби спонукати кожного учня бути активним його учасником, а не пасивним «отримувачем» знань і оцінок. Має бути створена така атмосфера навчання, за якої учні не бояться «йти на ризик» – ставити запитання, робити помилки й показувати, чого вони ще не вміють або не знають.

    До компонентів успішного застосування формувального оцінювання відносяться: забезпечення вчителем ефективного зворотного зв’язку з учнями/ученицями; активна участь учнів/учениць у процесі власного навчання; корегування процесу навчання з урахуванням результату оцінювання; визнання вагомого впливу оцінювання на мотивацію та самоутвердження учнів, які, у своєю чергою, впливають на навчання; уміння учнів оцінювати свої знання самостійно. Алгоритм діяльності вчителя щодо організації формувального оцінювання можна представити у вигляді такої послідовності дій: • Формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів освітніх цілей. • Створення ефективного зворотного зв’язку. • Забезпечення активної участі учнів у процесі пізнання. • Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання. • Забезпечення можливості й уміння учнів аналізувати власну діяльність (рефлексія). • Корегування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання.

    У процесі навчання об’єктом оцінювання є діяльність учня для досягнення цілей навчання. Отже, розроблення освітньої цілі є основою всіх видів оцінювання. Оцінювання може виміряти, на якому рівні досягнута ціль. Це можливо за умови, що ціль є вимірною. На початковому етапі вчитель розробляє, доводить до відома й обговорює з учнями/ученицями цілі уроку, або низки уроків і завдань. Регулярні обговорення в майбутньому мають перерости у традиційну спільну роботу вчителя з учнями. Ефективний зворотний зв’язок має бути чітким, зрозумілим, своєчасним, відбуватися в атмосфері доброзичливості і взаємоповаги, забезпечення активної участі учнів у процесі пізнання, вдосконалення. Знання, вміння та навички мають бути інструментами з якими учень має працювати: застосовувати, шукати умови й межі застосування, перетворювати, розширювати, доповнювати, знаходити нові зв’язки і співвідношення тощо. Це забезпечується різноманіттям прийомів, форм і методів роботи з навчальним матеріалом.

    Знання й розуміння учнями критеріїв оцінювання, робить процес оцінювання прозорим і зрозумілим для всіх суб’єктів. Укладання критеріїв спільно з учнями сприяє позитивному ставленню до процесу оцінювання.

    Критерії, розроблені для формувального, оцінювання мають описувати те, що заявлено в освітніх цілях. Важливим є ознайомлення учнів із критеріями до початку виконання завдання, а також представлення критеріїв у вигляді градації – опису різних рівнів досягнення очікуваного результату. Чим конкретніше сформульовані критерії, тим зрозумілішою для учнів є діяльність щодо успішного виконання завдання.

    У процесі формувального оцінювання доцільно використовувати самооцінювання, що дозволяє учням/ученицям бачити мету навчання й досягати успіху, формувати вміння учнів/учениць аналізувати власну діяльність (рефлексія). Для самостійного оцінювання можна використовувати різні форми карт, таблиці самооцінки тощо. Самооцінювання передує оцінюванню роботи вчителем/вчителькою. Із метою формування адекватного самостійного оцінювання застосовується порівняння двох самооцінок: прогностичної та ретроспективної. Водночас самооцінювання передбачає не лише оцінювання учнем/ученицею власної роботи, але й визначення проблем і способів їх вирішення. Доцільно також використовувати взаємооцінювання.

    Формувальне оцінювання уможливлює відстеження вчителем/вчителькою процесу просування учня/учениці до освітніх цілей, корегування освітнього процесу на ранніх етапах, а учневі/учениці – усвідомлення більш високої відповідальності за самоосвіту.

    Даною модельною програмою передбачене застосування практик формувального оцінювання з одночасним використанням їх результатів для поточного і підсумкового оцінювання з формувальною метою – тобто для надання й отримання зворотного зв’язку, щодо успіху та рівня складності завдань, визначення подальших освітніх цілей і коригування навчання з орієнтацією на виявлені потреби учнів/учениць, формування загальної культури оцінювання.

    Вибір форм, змісту та способів формувального оцінювання в комплексі з поточними і підсумковими формами здійснюється педагогічними працівниками закладу освіти залежно від дидактичної мети.

    Формувальне оцінювання в комплексі з поточними і підсумковими формами відбувається із застосування таких основних способів: - оцінку динаміки функціонального стану та фізичного розвитку, яка визначається шляхом порівняння результатів поточного і підсумкового тестування та їх аналізу, щодо рівня досягнення поставлених цілей; - оцінку динаміки використання техніки різних фізичних вправ у повсякденній, ігровій і змагальній діяльності; - оцінку виконання освітніх завдань під час проведення уроків фізичної культури та позакласних форм фізичного виховання, участі у позакласних формах фізичного виховання, організаційної діяльності з фізичного виховання в школі, досягнення цілей для реалізації у процесі самостійних занять, створення портфоліо (творчі розробки проектів, комплексів фізичних вправ, індивідуальної програми занять, загартування, різних форм самоконтролю), в тому числі і з використанням  інформаційних технологій, технологічних гаджетів для самоконтролю і самооцінки.

Поточне оцінювання динаміки результатів тестування функціонального стану та фізичного розвитку, на розсуд вчителя/вчительки, може здійснювати декілька разів протягом навчального року. При цьому не можна акцентувати увагу учнів/учениць на необхідності досягнення конкретного результату «на оцінку», виділяти окремі уроки або їх частини для прийомки тестів. Тестове завдання має виконуватися і виглядати природно у структурі уроку, без додаткового психологічного тиску і зайвої уваги з боку учасників процесу і зниження моторної щільності через очікування свої черги на тестування.

    Отримані результати тестувань рівня фізичних якостей заносяться до персональної порівняльної таблиці чи порт фоліо учня/учениці  і не можуть застосовуватися для ранжування і порівняння учнів/учениць між собою.

    Безпосередньо формувальне оцінювання освітніх досягнень учнів 5-х – 6-х класів переважно здійснюється вчителем вербально.

    Вимоги до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з освітньої галузі «Фізична культура» об’єднано в три групи, а саме: Формування психічної та соціально-психологічної сфери особистості, засобами фізичного виховання, спирається на стимулювання когнітивного розвитку учнів/учениць, який полягає у змінах, що відбуваються у сприйманні, пам'яті, мисленні, уяві, мовленні тощо. В умовах занять фізичною культурою психічна та соціально-психологічна сфери особистості формується при застосуванні компетентнісного, проблемного, діяльнісного підходів, відповідних педагогічних методик використання засобів фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та ігрової діяльності.

    Систематичних занять фізичною культурою, володіння технікою виконання фізичних вправ досягають через: - формування свідомого ставлення до фізичної активності, розвитку в учнів/учениць розумових процесів і мисленевих операцій, як-от запам’ятовування, розуміння, застосування, аналіз, синтез  та оцінка завдяки використанню компетентнісного, проблемного і діяльнісного підходів; - використання в різних життєвих ситуаціях індивідуальних оптимальних способів виконання фізичних вправ, набутих в ході ігрової і фізичної діяльності.

    Усвідомлення значення фізичної/рухової активності для підтримання стану здоров’я та задоволення у процесі фізичного виховання відбувається на фоні формування компетентностей, умінь та навичок, вдосконалення розумових процесів застосування, аналізу, синтезу, оцінки та ін., достатнього рівня фізичного розвитку, самореалізації у навчальній, фізкульутрно-оздоровчій та ігровій діяльності тощо.

    Формування готовності виконувати громадянський та конституційний обов’язок, щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави.

    В цьому контексті, завдання на основі проблемного та діяльнісного підходів доцільно пов’язувати з розвитком природних здібностей і вдосконалення фізичних якостей.

    Організація дистанційної роботи вчителя фізичної культури в умовах воєнного стану та карантину.

    Безпекові заходи воєнного стану, карантинні заходи обмежують людину в «живому» спілкуванні, звичному для себе способі життя. Але найвагомішою проблемою є обмеження рухової активності. Це найбільше відчуває організм дитини, який потребує постійної динаміки, впливу ультрафіолетових променів, свіжого повітря тощо. Все це в комплексі ставить перед вчителем фізичної культури завдання знаходити дієві шляхи у вирішенні складних питань дистанційного навчання.

    Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків. Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати учнів і учениць, давати раду технічним проблемам виявилось зовсім не просто.

    Для фахівців фізичної культури це досить складне завдання, тому що виконання фізичних вправ самостійно потребує неабияких психологічних та фізичних зусиль учнів.

    Основною метою організації дистанційного навчання є досягнення вмотивованого, свідомого, відповідального виконання фізичних вправ учнями.

    Можливості он-лайн спілкування та індивідуальна траєкторія навчання, дозволяють вчителю, через тісну комунікацію з учнями, досягнути цієї мети. Кожен(на) учитель/учителька, стикаючись із викликом організації дистанційного навчання, має скоригувати власні календарно-тематичні плани, оптимізувати матеріал та очікувані результати, заплановані на період дистанційного навчання.

    Важливо забезпечити досягнення очікуваних результатів навчання, водночас пам’ятаючи, що деякі з них можуть бути недосяжними в нових умовах, деякі - потребуватимуть незначної корекції, а частина — залишаться незмінними.

    Завдання вчителя співпрацювати з усіма учасниками освітнього процесу.

    Він має розуміти мету, план виконуваних завдань, інструментарій для праці, її обсяг та методику оцінювання виконаної роботи. Рекомендуємо вчителям розпочати з планування графіка своєї роботи, визначити базові інструменти та платформу.

    Вчителю треба пересвідчитись, що він технічно готовий(а) до праці на обраній платформі, провести пробний урок з колегами, скласти графік онлайн- зустрічей з учнями, створити групу або спільноту з учнями в зручному месенджері та повідомити про дату і час занять.

    Учні мають опрацьовувати навчальні матеріали для оволодіння відповідними компетентностями та досягнення передбачених результатів навчання і фізичного виховання, дотримуючись принципу академічної доброчесності.

    Зі свого боку, батьки зобов’язані забезпечити належні умови для навчання, сприяти виконанню дитиною завдань та досягненню передбачених результатів.

    Перед початком роботи бажано зробити онлайн-конференцію з учнями та їхніми батьками, обговорити форми співпраці та інші організаційні питання, скоординувати роботу всіх у зручному форматі.

    Найстійкішою мотивацією є внутрішня (когнітивна), тобто мотивація усвідомленої дії. У дистанційному навчанні з фізичної культури вона відіграє головну роль. Успіх вчителя пролягає через формування в учнів усвідомлення необхідності виконувати фізичні вправи в умовах ізоляції. В свою чергу цього можна досягти тільки через індивідуальний підхід до кожного учня з врахуванням його мотивів, умов життя та ін. Слід відмітити, що кількість чинників, на які має зважати вчитель фізичної культури, значно більша на відміну від завдань інших вчителів-предметників.

    Діалог між учителями й учнями є важливим у ході як письмового, так і усного онлайн-спілкування. При цьому необхідно, щоб учень чи учениця отримували якісний зворотний зв’язок, це додатковий стимул та мотивація. При роботі в групі або спільноті вчителю/вчительці необхідно створювати для окремого учня або учениці ситуації успіху поруч з однолітками.

    Створення ситуації успіху в умовах занять фізичною культурою, стає чи не найголовнішим засобом підвищення мотивації учнів і створення дієвої, взаємодії з вчителем, заснованої на довірі.

    Саме ефективний зворотній зв'язок, дозволить дитині бачити свої успіхи і вчитися працювати над помилками. Мотивація досягнення реалізується в успішності освітньої діяльності учнів, у прагненні до поставлених цілей і виявленні наполегливості. Учні й учениці, орієнтовані на успіх, частіше досягають своїх цілей.

    В умовах дистанційного навчання особливо важливо хвалити учнів, відзначати їхні досягнення й успіхи, навіть невеликі.

    Використовуючи відео учнів, для додаткової мотивації, можна організувати челенджі (учні самостійно можуть запропонувати ідею і реалізувати челендж) та онлайн змагання за методикою JuniorZ (методика передбачає, розподіл учнів на групи складності, рівням підготовленості, номінаціям, тощо). Головна мета уникнути приниження перед однолітками і підвищити мотивацію займатися й надалі.

    Із метою залучення учнів і учениць до здорового способу життя, організації на уроках фізкультури нових видів спорту (петанк, фрізбі, workout, чирлідинг, хортинг та інших) проведено Всеукраїнський проєкт «Junior» для вчителів фізичної культури «Онлайн-уроки з Junior».

    Онлайн-уроки містять вправи, які відповідають різним варіативним модулям навчальних програм з фізичної культури. Усе це дозволяє вчителям моделювати процес фізичного виховання максимально наближено до їх календарних планів. За цим посиланням можна ознайомитись із 24 онлайн-

    уроками фізичної культури: youtube.com/channel/UCk_izXCN4_fP2OoRC- YoexQ?view_as=subscriber

Міністерством цифрової трансформації відзнято для учнів і учениць освітній серіал із фізичної культури, що складається з 12 відеоуроків по 3–6 хвилин.

Теми уроків фізкультури охоплюють присідання та випади, планку, згинання розгинання біг на одному місці, йогу, стрибки, прес, набивання м’яча та багато іншого. Вам продемонструють, як смартфон може стати мінітренером

https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital- fizra?fbclid=iwar08iqbhaqvx7_wrbwtww9tdmq_dagptvm9dj1kl97__qm7lkcjvnvthov e

Відео-уроки та тренування доступні на YouTube каналі:

https://www.youtube.com/c/JuniorZUA

Під час організації дистанційного навчання вчителю необхідно врахувати наступне:

-Особистий приклад вчителя!

 -План роботи вчителя фізкультури на період воєнного стану. 

-Знання учнями правил самостійних занять фізичними вправами. 

-Правила самоконтролю під час виконання практичних завдань. 

-Виконання фізичних вправ протягом дня (ранкова руханка, фізкультурні паузи під час роботи за комп’ютером, смартфоном тощо). 

-Робота з батьками щодо організації дистанційної роботи з фізичної культури. 

-Виконання фізичних вправ тільки за умови гарного самопочуття.

 -Врахування місця проживання учнів (квартира, будинок, наявність власного подвір’я тощо). 

- Використання нестандартного обладнання для занять в домашніх умовах. 

-Забезпечення зворотнього зв’язку з учнями та батьками.

    Ефективним буде проведення учнями самостійних занять фізичними вправами в умовах, у яких мешкає школяр. Ці заняття надають можливість оволодіти цілим рядом рухових умінь та навичок, які непередбачені програмою з фізичного виховання, розширити діапазон рухових дій.

    До основних форм самостійних занять відносять: −ранкову гігієнічну гімнастику; −фізичні вправи протягом дня. −виконання елементів спеціальної фізичної підготовки варіативних модулів навчальної програми «Фізична культура» Ранкова гігієнічна гімнастика входить в розпорядок дня в ранковий час після пробудження від сну.

    В комплекс слід включати вправи для всіх груп м'язів, вправи на гнучкість і дихальні вправи. Не рекомендується виконувати вправи статичного характеру, зі значними обтяженнями, на витривалість (наприклад, тривалий біг до втоми).

    При складанні комплексів та їх виконанні рекомендується фізичне навантаження на організм підвищувати поступово, з максимумом у середині чи в другій половині комплексу.

    Кожну вправу слід починати в повільному темпі й з невеликою амплітудою рухів з поступовим її збільшенням. Між серіями з 2-3 вправ (а для силових вправ - після кожного) виконуються вправи на розслаблення або повільний біг (20-30 с).

    Дозування фізичних вправ, тобто збільшення або зменшення їх інтенсивності, забезпечується зміною амплітуди рухів, прискоренням або уповільненням темпу, збільшенням або зменшенням числа повторень вправ, включенням в роботу більшого або меншого числа м'язових груп, збільшенням або скороченням пауз для відпочинку.

    Ранкова гігієнічна гімнастика може поєднуватися з самомасажем і загартовуванням організму. Відразу ж після виконання комплексу рекомендується зробити самомасаж основних м'язових груп ніг, тулуба і рук і виконати водні процедури з урахуванням правил і принципів загартовування.

    Фізичні вправи протягом дня забезпечують попередження стомлення, сприяють підтримці працездатності тощо. Вправи виконуються в перервах між заняттями з інших предметів.

    Зазвичай це прості загально-розвивальні вправи (нахили, повороти, кругові рухи голови, кругові рухи в плечових, ліктьових суглобах тощо); ізометричні (максимальна напруга і розслаблення м'язів кистей, рук, ніг, тулуба); спеціальні для м'язів очей (рухи очей вправо-вліво, вгору-вниз, кругові рухи).

    Вибір кількості занять на тиждень, залежить в значній мірі від мети самостійних занять. Для підтримки фізичного розвитку на досягнутому рівні досить займатися двічі на тиждень; для його підвищення – не менше трьох разів, а для досягнення помітних результатів – 4-5 разів на тиждень і більше. Займатися фізичної культурою потрібно через 2-3 години після прийому їжі.

    Не рекомендуються фізичні навантаження вранці натщесерце, відразу після сну, а також пізно ввечері.

    Тренувальні заняття, як правило, носять комплексний характер, тобто повинні сприяти розвитку всього комплексу фізичних якостей, а також зміцненню здоров'я та підвищенню загальної працездатності організму.

    Спеціалізований характер занять вимагає індивідуального підходу і попередньої підготовки, тобто спеціального добору тренувальних засобів, навантажень, місця і часу занять, консультацій з фахівцями.

    Самостійні тренувальні заняття проводяться за загальноприйнятою структуру: підготовча (розминка), основна і заключна частини.

    Під час організації самостійних занять учнів фізичними вправами вчителю фізичної культури рекомендуємо: − забезпечити відповідний рівень допомоги та підтримки самостійної роботи учнів; − допомогти сформувати перелік вправ, і скласти комплекси для загального фізичного розвитку, розвитку окремих груп м’язів та основних фізичних якостей; − запропонувати підбір окремих вправ та комплексів вправ із використанням дрібного інвентарю: амортизатори, джгути, еспандери, гантелі та ін.; − розробити і запропонувати учням доступну систему моніторингу розвитку фізичних якостей.

    Під час самостійних занять фізичними вправами учням необхідно слідкувати за самопочуттям. У разі виникнення симптомів простудних захворювань заняття потрібно негайно припинити, повідомити про погіршення самопочуття їхнім батькам і звернутися до закладу охорони здоров’я.

    З метою методичної та практичної допомоги вчителю фізичної культури працюють інформаційні ресурси: Сторінка на сайті Державної наукової установи «Освітня галузь “Фізична культура”: поради, документи, досвід роботи»: https://imzo.gov.ua/osvitnia-haluz-

fizychna-kul-tura-porady-dokumenty-dosvid-roboty/

Telegram канал з оперативною інформацією про освітні та інші події для

вчителів: https://t.me/ua_active_edu

YuoTube канал UA_active з відео всеукраїнських семінарів та вебінарів марафону освітніх практик для вчителів і фахівців фізичної культури:

https://www.youtube.com/channel/UC_0dwzYz4CZdsP_UCkzd2nA

Використані матеріали:

https://osvita.ua/doc/files/news/899/89974/IMR-2023-2024-Fizychna_kultura_12_09_202.pdf

воскресенье, 25 июня 2023 г.

 


У 2022-2023 навчальному році фахове об’єднання учителів фізичної культури закладів загальної середньої освіти  м. Тернополя продовжує роботу над науково-методичною проблемою «Формування професійної мобільності вчителів фізичної культури в умовах очної, дистанційної та змішаної форм навчання».

          В основу формування професійної мобільності вчителів фізичної культури покладено компетенції, які мають широкий радіус дії та дозволяють виходити за межі однієї спеціалізації, професійно та психологічно готують вчителя до освоєння нових напрямків діяльності, забезпечують готовність до інновацій у педагогічній практиці.

В першому семестрі вчителям фізичної культури були запропоновані заходи спрямовані на реалізацію зазначених вище компонентів професійної мобільності. Основний акцент зроблено на практичні заняття, групову та індивідуальну роботу в умовах тренінгів, спортивно-масових заходів та практичних семінарів.

1. Інструментальний компонент педагога реалізовано під час проведення заходів в рамках міського спортивного проєкту «ВідкрийТЕ спорт». З вересня по грудень в спортивних залах ТНПУ ім. В. Гнатюка, ЗУНУ, ФОК «ДЮСШ з ігрових видів спорту» та СК «Текстильник» під керівництвом провідних тренерів з видів спорту відбулись спортивні фестивалі «ВідкрийТЕ спорт. BaskET», «ВідкрийТЕ спорт. Volleyball», «ВідкрийТЕ спорт. Handball» під час яких учні та учениці 5-6-их класів ЗЗСО Тернопільської міської ради, разом з учителями, мали змогу ознайомитись з елементами спортивних ігор, продемонструвати власні вміння, активно вправлятись з представниками команд майстрів і вихованців ДЮСШ м. Тернополя. Участь прийняло загалом понад 500 учнів та учителів.

2.  Особистісний компонент реалізувався в рамках роботи «Клубу фахової майстерності». Цикл практичних занять (технічного та функціонального розвитку педагогів), практичних семінарів, тренінгів. Зокрема відбулись практичні заняття з волейболу на базі ТЗОШ №23 за участі вчителя-методиста Юдаєвої, І.В. Практичний семінар з бадмінтону на базі ТНПУ ім. В. Гнатюка під керівництвом викладача Огнистого Андрія Володимировича. Учасники удосконалювали власні навички, освоювали сучасні технології навчання ігровим елементам, знайомились з новими формами рухової активності та ділились власним досвідом.

3.  Діяльнісний компонент реалізувався:

-  В рамках роботи практичного семінару на тему «Сучасні засоби фізичного виховання в умовах сьогодення». Вчителі фізичної культури (молоді спеціалісти та охочі) ознайомились з досвідом провідних педагогів  міста в реалізації варіативних модулів «Cool Games», «Панна», «Ultimate frisbee», запропонованих в модельній навчальній програмі з фізичної культури для 5-6 класів (НУШ). Отримані знання допоможуть фахівцям розширити варіативну складову педагогічної діяльності з учнями ЗЗСО. Керівникам практичних локацій були вчителі фізичної культури ТСШ №3 Стасюк Андрій, Бучинський Богдан, Баран Олег;

-  Під час циклу занять на тему «Організація занять з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи та учнями з особливими потребами» під керівництвом викладача ТНПУ ім. В. Гнатюка Огнистої Катерини Миколаївни. Педагоги знайомились з особливостями організації занять відповідно до встановлених відхилень стану здоров’я учнів, надання допомоги та методичного супроводу педагогам щодо забезпечення рухового режиму учнів з особливими потребами протягом навчального дня;

 - В рамках роботи «інтерактивної школи» на тему: 

«Організація навчального процесу процесу відповідно до вимог модельної програми «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти» та методично-інформаційної наради «Особливості організації урочної, позакласної та спортивно-масової роботи в 2022-2023 навчальному році. Методичні рекомендації».

В розділі «Спортивний майданчик» організовано і проведено Чемпіонат м. Тернополя з пішохідного туризму серед юнаків, Чемпіонат м. Тернополя з настільного тенісу серед юнаків і юнок, Чемпіонат м. Тернополя з волейболу серед старших юнаків, Чемпіонат м. Тернополя з баскетболу серед юнаків (U-17).  Міський дитячий фестиваль за програмою «Дитяча легка атлетика IAAF». Міський спортивно-патріотичний захід для молодших школярів «Ігри патріотів».

З метою формування безпечного освітнього простору, сприяння ефективному виконанню навчальних програм з фізичної культури та підвищення рівня навчальних досягнень учнів закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради здійснено моніторинг стану дотримання правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в закладах загальної середньої освіти.

Сучасний педагог зобов’язаний реагувати не тільки своєчасно, а й високоефективно на виклики сучасних реалій. Розпочавши роботу «Інтерактивної школи» в І семестрі семінаром на тему «Організація навчального процесу процесу відповідно до вимог модельної програми «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти», в ІІ семестрі органічно продовжила заходом «Алгоритм діяльності вчителя щодо організації формувального оцінювання». Мета заходу визначалась потребою учителів виробити зрозумілий алгоритм поточного оцінювання здобувачів освіти на уроках фізичної культури. За основу алгоритму брався досвід колег пілотних ЗЗСО м. Тернополя. На вирішення цієї ж методичної проблеми   Тим не менш, проблематика поточного формувального оцінювання для учителів фізичної культури залишається актуальною і на наступний навчальний рік. Як показав результат анкетування фахівців щодо самооцінювання професійної майстерності (в перспективі викладання в 6-му класі НУШ) лише 42,5% учасників опитування зазначили, що самостійно розробляють критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із урахуванням вікових особливостей та індивідуальних досягнень, здобутків кожного учня. І лише 24% опитуваних не використовують бальної системи поточного оцінювання в класах НУШ.


Питання використання навчально-діяльнісного підходу в процесі формування компетентностей здобувачів освіти піднімалось під час роботи Трансфермістечка №10. Локація вчителів фізичної культури працювала за темою: «Ігрові технології як ефективний засіб формування ключових і предметних компетентностей у здобувачів освіти в адаптаційному циклі навчання (5-6 клас, НУШ)».

«Діяльнісний підхід - це завжди гра. Но не завжди гра - навчально-діяльнісний підхід», – говорить керівниця The Lego Foundation в Україні Оксана Рома. Ігрові технології були й залишаються основою фізичного розвитку багатьох поколінь. Но вміння самостійно вигадувати і вдосконалювати ігри, визначати правила й умови, підбирати інвентар та локації, формувати команду й разом йти до успіху, розвивають не лише фізичні, а й комунікативні, інтелектуальні, лідерські й морально-вольові здібності учнів. Завдання учителя полягає в тому, щоб за допомогою ігрових технологій здобувачі освіти вміли самостійно знаходити шляхи розв’язку поставлених задач. Щоб розуміли, що помилка (програш) - це теж елемент навчання і шлях до вирішення проблеми.

Результат анкетування фахівців щодо самооцінювання професійної майстерності (в перспективі викладання в 6-му класі НУШ) продемонстрував високу готовність учителів використовувати ігрові технології на уроках фізичної культури. 96% респондентів зазначили, що постійно використовують ігри в своїй педагогічній практиці. Але тільки 66% з них стверджують, що ігри носять системний характер і є прикладом використання навчально-діяльнісного підходу в процесі формування компетенцій здобувачів освіти. Тема також вимагає подальшого опрацювання й визначення чіткого функціоналу вчителя.

Використання діяльнісного підходу до навчання стало головним вектором підготовки учасників обласного активного форуму «Нова фізична культура – здорова громада» який тривав з березня по травень 2023 року на базі ТЗОШ №28. 5 учителів ЗЗСО м.Тернополя в числі понад 70-ти представників громад, успішно пройшли навчання, отримали комплекти спорядження від Г/О «Благодійний фонд Катерини Білоруської» і стали амбасадорами Нової фізичної культури в Файному місті.

В рамках роботи «динамічної групи» проведено семінар «Організація занять фізичною культурою в режимі навчального дня з учнями з особливими освітніми потребами (фізична реабілітація).» Знаннями ділилась кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання та реабілітації ТНПУ ім. В. Гнатюка Катерина Миколаївна Огниста. Проведено цикл практичних занять, на яких педагоги ознайомились з особливостями організації і проведення сеансів рухової активності з учнями віднесеними до спеціальної медичної групи за станом здоров’я, та учнів з особливими освітніми потребами. Згідно результату анкетування фахівців щодо самооцінювання професійної майстерності (в перспективі викладання в 6-му класі НУШ) 85% опитуваних переконані  у своїх знаннях щодо особливостей організації інклюзивної освіти, 10% не впевнені і лише 5% потребують допомоги. Окремим питанням анкетування

Анкетування також виявило серед вчителів фізичної культури потребу допомоги в:

- організації дистанційних форм навчання. Лише 20% опитуваних засвідчили, що проводять заняття в синхронному режимі;

- 65% респондентів створюють ситуацію успіху для досягнення позитивного результату навчання, мотивуючи учнів до різних видів діяльності;

- 76% планують освітній процес (зміст, форми організації навчальної діяльності) з урахуванням індивідуальних особливостей дітей;

- 62% добирають зміст навчального матеріалу таким чином, щоб максимально забезпечити формування предметних та ключових компетентностей учнів;

- 23% доцільно та ефективно використовують електронні освітні ресурси в освітньому процесі;

- 50% розробляють критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із урахуванням вікових особливостей та індивідуальних досягнень, здобутків кожного учня (у тому числі дітей з особливими освітніми потребами);

- 43% знайомлять дітей з ознаками булінгу, причинами його виникнення та наслідками і лише 38% з алгоритмом дій залежно від їх ролі в булінгу (жертва, спостерігач);

          І лише 71% респондентів аналізують власну педагогічну діяльність на предмет її ефективності.

В рамках роботи  «Клубу фахової майстерності» щотижня проводились практичні заняття покликані розширити компетентнісний потенціал педагогів щодо оволодіння новими розділами варіативної частини навчальної програми «Фізична культура». З цією ж метою організовано і проведено курсову підготовку вчителів фізичної культури за програмою «Функціональна підготовка вчителів фізичної культури». Педагоги вправлялись на заняттях степ- і drumming-аеробіки, фітнес-йоги, корфболу, петанку, бадмінтону, різновидів волейболу і баскетболу.

На «Спортивному майданчику» протягом ІІ семестру відбулись 7 Чемпіонатів м. Тернополя  з видів спорту та спортивного туризму серед юнаків і дівчат, міський етап Всеукраїнського спортивного заходу «Cool Games» в трьох вікових групах і 4 спортивних фестивалі «ВідкрийТЕ спорт». Збірні команди ЗЗСО м. Тернополя прийняли участь в змаганнях обласної ліги «Ігри школярів Тернопільщини-2023». З 5-ти видів програми юні файномістяни вибороли 4 перемоги і одне срібло.


понедельник, 9 января 2023 г.

Огляд і розбір Держстандарту освітньої галузі фізичної культури

 

Коментарі щодо викладання фізичної культури у 5-х класах НУШ за Державним стандартом базової середньої освіти

Із нового навчального року школярі п’ятих класів усіх закладів загальної середньої освіти України розпочнуть навчатися за новим Державним стандартом базової середньої освіти Державним стандартом базової середньої освіти. Аби допомогти вчителям розібратися з вимогами до результатів навчання школярів і компетентностей здобувачів освіти, ми підготували вибірковий огляд Держстандарту освітньої галузі фізичної культури.

У Державному стандарті немає поділу на навчальні предмети, натомість є освітні галузі, кожна з яких має реалізувати потенціал для розвитку всіх ключових компетентностей та наскрізних умінь школярів після закінчення  адаптаційного циклу (5-6 класи) і базового предметного навчання (7-9 класи).  

Метою освітньої галузі фізичної культури є гармонійний фізичний розвиток особистості учня, підвищення функціональних можливостей організму, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок, розширення рухового досвіду через формування стійкої мотивації учнів до занять фізичною культурою і спортом.

Навчальне навантаження

Базовим навчальним планом визначено загальний обсяг навчального навантаження учнів, його розподіл між роками навчання, освітніми галузями, обов’язковими та вибірковими освітніми компонентами. У 5-6-х класах закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання загальнорічна кількість годин на фізичну культуру становить 210 годин (3 години на тиждень). Вони не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

Базові знання

Держстандартом передбачено, що школярі мають опанувати базові знання освітньої галузі фізичної культури за такими напрямами:

-         здоровий спосіб життя; 

-         безпека у процесі занять фізичними вправами;

-         техніко-тактична підготовка;

-         історія фізичної культури; 

-         формування особистості засобами фізичного виховання.

Передбачається, що на основі здобутих знань школярі опанують такі вміння та навички: 

-         формування власної психічної та соціально-психологічної сфери особистості засобами фізичного виховання;

-         систематичне заняття фізичною культурою, володіння технікою фізичних вправ;

-         усвідомлення значення фізичної/рухової активності для підтримання стану здоров’я та задоволення у процесі фізичного виховання.

Компоненти обов’язкових результатів навчання учнів

У Державному стандарті обов’язкові результати навчання учнів позначено індексами. Розберемося, як він розшифровується на прикладі індекса 6 ФІО 1.2.1-2:

-         перша цифра вказує на порядковий номер року навчання, на завершення якого очікується досягнення результату навчання (6 клас);

-         скорочений буквений запис означає освітню галузь (ФІО – освітня галузь фізичної культури).

Цифри після буквеного запису означають номер:

-         групи споріднених результатів навчання (1);

-         загальних результатів навчання учнів, через які реалізується компетентнісний потенціал галузі (2);

-         конкретних результатів навчання учнів, що визначають їхній навчальний прогрес за освітніми циклами (1);

-         орієнтир для оцінювання, на основі якого визначається рівень досягнення учнями результатів навчання (2).

Отже, досягнення обов’язкових результатів навчання учнів адаптаційного циклу в освітній галузі фізичної культури очікується по завершенню 6 класу.

Орієнтири для оцінювання результатів навчання учнів в освітній галузі фізичної культури

Освітня галузь фізичної культури включає 3 групи споріднених результатів навчання, а саме:

1. Формування психічної та соціально-психологічної сфер особистості засобами фізичного виховання.

У цій групі компетентнісний потенціал галузі реалізується через такі загальні результати навчання учнів: 

   1.1. Визначення мети систематичної рухової діяльності.

Держстандартом передбачено, що школярі мають систематично займатися фізичними вправами, досягаючи мети, визначеної за допомогою вчителя або самостійно.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         пояснення мети виконання фізичних вправ, визначення завдання за допомогою вчителя;

-         систематичне виконання відповідних фізичних вправ для вирішення завдань фізичного виховання;

-         пояснення цінності досягнення мети засобами фізичної культури. 

 1.2. Формування вольових якостей у процесі виконання фізичних вправ.

Конкретними результатами навчання учнів є виконання ними фізичних вправ, що вимагають вольових проявів, пояснення, що робота над помилками допомагає розвивати власні вольові якості.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         виконання довготривалих фізичних вправ;

-         подолання страху під час виконання певних фізичних вправ за підтримки вчителя;

-         пояснення, як переборювання окремих негативних емоцій, відчуттів,  що виникають у процесі виконання фізичних вправ, допомагає формувати вольові якості;

-         пояснення, що виявлення помилок та робота над ними допомагають розвивати власні вольові якості.

1.3. Розвиток своїх когнітивних властивостей у процесі фізичного виховання.

Конкретним результатом навчання школярів є розвиток властивостей довільної уваги та мисленнєвих процесів засобами фізичного виховання.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         концентрація, довільне переключення уваги, підтримка її стійкості для реалізації завдань фізичного виховання (за вказівками вчителя та самостійно);

-         участь у рухливих та спортивних іграх, виконання фізичних вправ (зокрема ідеомоторних, завдань для активізації та підтримання стійкості уваги);

-         аналіз та оцінка правильності виконання фізичних вправ;

-         пояснення результатів виконання рухових (інтелектуальних) дій;

нестандартне вирішення рухових та інших завдань.

1.4. Виконання різних соціальних ролей під час взаємодії у процесі рухової (спортивно-ігрової) діяльності.

Навчальний прогрес характеризується тим, що учні вміють обґрунтовувати користь співпраці учасників у процесі рухової  (спортивно-ігрової) діяльності, підтримувати учасників команди та допомагати їм виконувати завдання під час рухової діяльності.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         наведення прикладів переваг взаємодії у процесі рухової (спортивно-ігрової діяльності);

-         розрізнення ролей та завдань учасників команди;

-         визначення своєї ролі і завдань для підсилення командної взаємодії на основі аналізу власних сильних сторін.

1.5. Дотримання етичних норм у руховій діяльності.

Держстандартом передбачено, що учні дізнаються значення та дотримуватимуться правил “чесної гри” під час виконання фізичних вправ, у спортивно-ігровій та змагальній діяльності.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         пояснення важливості правил “чесної гри” стосовно себе та інших  під час виконання фізичних вправ, у спортивно-ігровій та змагальній діяльності;

-         дотримання етичних норм у процесі виконання фізичних вправ, спортивно-ігрової та змагальної діяльності.

2. Систематичні заняття фізичними вправами, володіння технікою фізичних вправ.

У цій групі компетентнісний потенціал галузі реалізується через такі загальні результати навчання учнів: 

2.1. Демонстрація техніки фізичних вправ.

Навчальний прогрес характеризується тим, що учні демонструють володіння технікою фізичних вправ на рівні рухового вміння в обраних видах рухової діяльності.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         розповідь про техніку виконання фізичних вправ;

-         демонстрація основних технік фізичних вправ;

-         дотримання техніки рухової дії у стандартних умовах.

2.2. Моделювання рухової діяльності.

Передбачається, що у ході адаптаційного циклу навчання учні навчаться добирати вправи, розробляти комплекси фізичних вправ, вибрати найефективніший спосіб виконання фізичних вправ (за допомогою вчителя або самостійно).

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         обґрунтування підбору засобів за завданням учителя;

-         пропонування ефективного способу виконання фізичних вправ за раніше відомими методами.

2.3. Виконання фізичних вправ під час ігрової та змагальної діяльності.

Навчальний прогрес характеризується тим, що учні беруть участь у різних рухливих/спортивних іграх та естафетах (зокрема за спрощеними правилами), дотримуючись правил.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         виконання рухових дій в рухливих/спортивних іграх та естафетах, змагальній діяльності;

-         застосування нової для себе інформації, зокрема щодо правил, у процесі спортивно-ігрової діяльності;

-         пояснення необхідності дотримання правил спортивних ігор, естафет, спортивних змагань.

3. Усвідомлення значення фізичної/ рухової активності для підтримування стану здоров’я та задоволення у процесі фізичного виховання.

У цій групі компетентнісний потенціал галузі реалізується через такі загальні результати навчання учнів: 

3.1. Пізнання фактів, явищ і закономірностей фізичної культури і спорту. 

Передбачається, що у ході адаптаційного циклу навчання учні навчаться аналізувати факти та події фізичної культури і спорту на основі медіатекстів, власного рухового досвіду та способу життя, пояснювати власну здоров’язбережувальну позицію, посилаючись на досвід відомих осіб.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         обізнаність з результатами найвідоміших українських спортсменів, які брали участь в  Олімпійських, Паралімпійських іграх та інших змаганнях;

-         знання щодо історії виникнення Олімпійського руху;

-         аналіз інформації в друкованих та електронних джерелах за завданням учителя;

-         пояснення, коментування, наведення прикладів фактів та явищ фізичної культури;

-         аналіз власного виконання рухових дій, ідентифікація  помилок в себе та інших школярів із висуненням припущень щодо причин їх виникнення;

-         обґрунтування власної здоров’язбережувальної позиції, керуючись досвідом інших осіб.

3.2. Контроль за своїм фізичним станом під час рухової діяльності. 

Передбачається, що школярі навчаться спостерігати за власним фізичним станом, володіти способами визначення об’єктивних показників власного фізичного стану.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         опис свого фізичного стану за суб’єктивними показниками;

-         вирізнення ознак втоми в результаті фізичного навантаження;

-         визначення об’єктивних показників власного фізичного стану.

3.3. Регулювання свого психоемоційного стану у процесі рухової діяльності.

Конкретними результатами навчання є вміння учнів описувати власні позитивні і негативні емоції, пояснюватичи причини їх виникнення під час виконання фізичних вправ. 

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         пояснення впливу емоцій на стан здоров’я;

-         пояснення, як емоції можуть заважати і допомагати в руховій діяльності; 

-         опис ознак гарного/ поганого настрою під час рухової діяльності;

-         визначення та виконання фізичних вправ для покращення емоційного стану;

-         здійснення рефлексії власного емоційного стану у процесі фізичного виховання;

-         позитивний вплив на емоційний стан інших осіб, протидія їх негативним емоціям.

3.4. Дотримання здорового способу життя через фізкультурно-оздоровчу діяльність.

Держстандартом передбачено, що учні братимуть участь у різних видах фізкультурно-оздоровчої діяльності.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         пояснення, як фізкультурно-оздоровча діяльність впливає на спосіб життя та здоров’я людини;

-         володіння технікою фізичних вправ, що використовують для профілактики (корекції) порушень постави;

-         застосування фізичних вправ для профілактики (корекції) статичної плоскостопості;

-         розповідь про значення загартування організму для здоров’я людини, пояснення правил загартування різними способами;

-         використання різних способів загартування організму (під наглядом фахівця, учителя).

3.5. Дотримання правил безпечної поведінки під час фізкультурно-оздоровчої діяльності.

До конкретних результатів навчання учнів відноситься дотримання та пояснення ними правил безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ.

Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів: 

-         обґрунтування важливості дотримання правил безпеки під час виконання фізичних вправ;

-         пояснення наслідків недотримання правил безпеки. 

Джерело:

https://naurok.com.ua/post/oglyad-i-rozbir-derzhstandartu-osvitno-galuzi-fizichno-kulturi